Corona BM – Счетоводство

Индивидуален сметкоплан – синтетични и аналитични сметки

Левови и валутни сметки

Ръчни счетоводни операции

Счетоводни операции свързани с ДДС

Дневници ДДС

Автоматични счетоводни операции – генериране и осчетоводяване на счетоводни статии за документи за покупки, продажби, платежни и складови документи

Преоценка на валута

Автоматично приключване на приходни и разходни сметки

Автоматично приключване на ДДС сметки

Осчетоводяване на отчетна стойност при изписване на материални запаси

Счетоводни справки – салда на сметки, главна книга, оборотна ведомост, хронология на сметки, др.

Годишни финансови отчети – баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци

Дълготрайни активи

Счетоводни и данъчни амортизации

Консервиране на дълготрайни активи

Справки за дълготрайни активи – инвентарна книга, амортизационни планове, др.