Corona BM – Плащания

Corona BM® ви дава възможност  да управлявате вземанията и задълженията  към вашите контрагенти – клиенти или доставчици.

Възможност за дефиниране на неограничен брой каси в лева и валута

Дефиниране на банкови сметки в лева и валута

Разплащания в брой в лева и валута

  • Приходен касов ордер
  • Разходен касов ордер

Банкови разплащания в лева и валута

Преоценка на парични средства във валута

Преоценка на вземания/задължения във валута

Текущи курсови разлики при погасяване на валутни задължения

Следене на общи суми на вземания/задължения по контрагенти

Следене на вземания/задължение по документи

Следене на вземания/задължение по документи и плащания

Календар на предстоящи вземания и задължения

Регистър на платежните документи