Corona BM – Покупки

Corona BM® осигурява всички необходими средства за ефективно управление на целия процес на покупки от първоначалния контакт с доставчика до окончателното приключване на сделката. За всяка стъпка от процеса Corona BM®  поддържа съответния тип документ, като оферта, поръчка или фактура и осигурява автоматичен трансфер на данните от един документ в друг по веригата от документи, напр. от поръчка за покупка във фактура и т.н.

Документи за покупка в лева и валута

  • Оферта за покупка
  • Поръчка за покупка
  • Стокова разписка
  • Връщане на стоки на доставчик
  • Фактура за покупка
  • Вътреобщностно придобиване
  • Внос
  • Дебитни и кредитни известия
  • Възможност за разпределение на разходи, които са фактурирани отделно, но са свързани с конкретна доставка, например транспорт, товаро-разтоварни дейности, монтаж, др.

Справки за извършени покупки – по артикул, доставчик, склад, др.