Corona BM – Продажби

Corona BM® осигурява всички необходими средства за ефективно управление на целия процес на продажби от първоначалния контакт с клиента до окончателното приключване на сделката. За всяка стъпка от процеса Corona BM®  поддържа съответния тип документ, като оферта, поръчка или фактура и осигурява автоматичен трансфер на данните от един документ в друг по веригата от документи, например от поръчка за продажба във фактура и т.н.

Възможност за реализация на различни типове търговски сделки – с отложено плащане, с предварително плащане, с плащане в момента на извършване на сделката.

Поддръжка на богат набор от клиентски данни – обекти, лица, телефони, електронни адреси за контакт, кредитни лимити, срок за плащане, банкови сметки, др.

Мощни механизми за формиране на цени и отстъпки – за клиент, за група клиенти, за всички клиенти, за артикул, група артикули, всички артикули. Възможност за дефиниране на цени и отстъпки за период от време /промоции/, както и в зависимост от количеството на продадените артикули или общата сума на документа.

Документи за продажба в лева и валута

  • Оферти
  • Поръчки за продажби
  • Стокови разписки
  • Връщане на стоки от клиент
  • Фактури
  • Продажби на дребно
  • Вътреобщностна доставка
  • Износ
  • Дебитни и кредитни известия

Справки за извършени продажби– по артикул, клиент, склад, др.